ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 256

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือ

อ่านเพิ่มเติม »