การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

|

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายพร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.เมืองก๋าย ประชุมหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองก๋าย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย หมู่ที่ 1-5 ในการแก้ไขปัญหาเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย