ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|