ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.เมืองก๋าย ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

|