ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม งานพัฒนาชุมชน โทร. 0 5310 6791 ในวันและเวลาราชการ