ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

|