การสนับสนุนน้ำดื่มและถุงยังชีพของหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่ อบต.เมืองก๋าย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ขอขอบคุณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง (สาขาเชียงใหม่) ที่สนับสนุนน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,200 ขวด โรงเรียนแม่แตงและวัดพระพุทธบาทข่วงเปา ที่สนับสนุนถุงยังชีพและน้ำดื่มจำนวน 150 แพ็ค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายจะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตำบลเมืองก๋ายที่ได้รับผลกระทบต่อไป