แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

|