โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

|

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ฝ่ายปกครองตำบลเมืองก๋าย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ รพ.สต.บ้านออบ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่