โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2566  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. ให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับ มาตรการและเทคนิคในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย