แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.เมืองก๋าย (พ.ศ. 2566 – 2570)

|