เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านออบ และโรงพยาบาลแม่แตง ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกและเข็มสอง ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|