องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับสถาบันสงเคราะห์คนชรา จังหวัดเชียงใหม่ ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย จำนวน 5 ราย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564

|