รายงานผลการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

|