รายงานผลการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน(รอง2)

|