รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 (รอบ 6 เดือน)

|