รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

|