รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.เมืองก๋าย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

|