รายงานข้อมูลเชิงสถิติการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|