รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

|