รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

|