รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมัยสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

|