รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลเมืองก๋ายร่วมกับประชาคมตำบล เพื่อการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

|