มูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

|

วันที่ 9 มีนาคม 2565 มูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย รายละ 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการดำรงชีพ โดยมีนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เป็นผู้รับมอบ