มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

|