ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย (อย่างไม่เป็นทางการ)

|