ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 – 2564

|