ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|