ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|