ประกาศ ก.อบต.จังกวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก สายวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ. 2562

|