ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีการศึกษา 2566

|

สามารถติดต่อขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายได้ทุกแห่ง หรืองานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 เมษายน 2566