ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2565

|