ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

|