ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|