ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|