นายสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายชินดนัย แรงบุญ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมและสอบถามการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|