คำสั่ง อบต.เมืองก๋าย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|