ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|