ขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย แจ้งขยายระยะเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จากเดิมชำระภาษีภายในเดือน เมษายนเป็นเดือนกรกฎาคม โดยท่านสามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน กรกฎาคม โดยไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565