โครงการจัดทำสื่อหรือเผยแพร่สื่อรณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายดำเนินการโครงการจัดทำสื่อหรือเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริต (ป้ายไวนิล No Gift Policy) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต และเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย