กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2565

|

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชากร พนักงาน และบุคลากรในสังกัด