กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำเภอแม่แตง ปี 2566 (Kick off)

|

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้มอบหมายใหนายวีรพันธุ์ วิวัฒน์รัตนกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมืองก๋าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าของ อบต.เมืองก๋าย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อำเภอแม่แตง ปี 2566 (Kick off) โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความตระหนักและสร้างสร้างความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในแต่ละพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่