การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

|

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและคณะ ดำเนินการให้บริการประชาชน ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19