การแจกถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้และประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 ถุง

|