การร่วมลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ.อส.)

|

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน โดยมีนายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหล่า เป็นผู้ให้ความยินยอมอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ.อส.)