การติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองก๋าย ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้ทราบถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การห้ามเผาป่าหรือเศษวัสดุการเกษตร เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย