การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

|

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และคณะ ดำเนินการให้บริการประชาชน ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักตัว ตามคำสั่งให้กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 6 ราย 1 ครอบครัว