กรณีพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชั่น หรือแจ้งเหตุกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

|