ระบบงานบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม »