งานเลือกตั้ง

ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฎิบัติหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม »

นายสมคิด กันทะใจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนายชินดนัย แรงบุญ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมและสอบถามการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

อ่านเพิ่มเติม »